Viết lại câu và giải thích 1. We’re on the point of organizing a surprise party for paul. ==> we’re about ..

Viết lại câu và giải thích

1. We’re on the point of organizing a surprise party for paul.

==> we’re about ……..Viết một bình luận

Câu hỏi mới