Put the verbs in brackets into the correct tense or form. Question 31. Hardly they (arrive) _______home when it began to rain

Put the verbs in brackets into the correct tense or form.
Question 31. Hardly they (arrive) _______home when it began to rain.
Question 32. What a pity! If only I (listen) ________to her advice.
Question 33. None of the boys (invite) ________to her party can come.
Question 34. If I were a firefighter, I (rescue) ________them yesterday.
Question 35. I’m sorry! I didn’t mean (step) ________on your toes.

1 bình luận về “Put the verbs in brackets into the correct tense or form. Question 31. Hardly they (arrive) _______home when it began to rain”

 1. 31. arrived – Câu là ở thì quá khứ, vì vậy động từ cũng cần phải ở thì quá khứ. “Hầu như không” là một trạng từ có nghĩa là “gần như không”, cho thấy rằng hành động rất gần với việc không xảy ra. Do đó, “đến” là động từ thì quá khứ chính xác để sử dụng
  32. had listened – Câu nằm trong thì quá khứ và sử dụng cấu trúc “nếu chỉ …”. Điều này cho thấy sự hối tiếc hoặc mong muốn cho một kết quả khác trong quá khứ. Do đó, động từ “nghe” cần phải ở trong quá khứ, hoàn hảo (đã lắng nghe) để chỉ ra rằng người nói mong muốn họ đã làm điều gì đó khác biệt trong quá khứ.
  33. invited – Câu nằm trong thì hiện tại và sử dụng từ “Không”, đó là một đại từ tiêu cực cho thấy rằng không có cậu bé nào có thể đến bữa tiệc. Động từ “Mời” động từ cần phải ở dạng phân từ quá khứ để cho thấy rằng lời mời đã được đưa ra và chấp nhận hoặc từ chối.
  34. would have rescued – Câu là trong quá khứ và sử dụng cấu trúc “nếu tôi là …”, điều này cho thấy một tình huống không thực tế hoặc giả thuyết. Động từ “Cứu hộ” động từ cần phải ở dạng hoàn hảo có điều kiện để chỉ ra những gì người nói sẽ làm trong một kịch bản tưởng tượng, nếu họ là một lính cứu hỏa
  35. to step – Câu nằm trong thì hiện tại và sử dụng cấu trúc “không có nghĩa là …”, điều này cho thấy một hành động trong quá khứ mà người nói hối tiếc. Động từ “bước” động từ cần phải ở dạng nguyên thể để chỉ ra hành động mà người nói không có ý định làm

  Trả lời

Viết một bình luận