RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ Ạ change into passive voice ( câu nào có 2 tân ngữ làm hai cách giúp em , câu nào sai khiến ghi rõ, xác đị

RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ Ạ change into passive voice ( câu nào có 2 tân ngữ làm hai cách giúp em , câu nào sai khiến ghi rõ, xác định thì từng câu
11. Our friends send these postcards to us.
12. The manager will have his secretary prepare the report.
13. I’m going to have Harry to fix the roof of my house.
14. Their grandmother told them this story when they visited her last week.
15. Tim ordered this train ticket for his mother.Viết một bình luận

Câu hỏi mới