RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ Ạ change into passive voice ( câu nào có 2 tân ngữ làm hai cách giúp em , câu nào sai khiến ghi rõ, xác đị

RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ Ạ change into passive voice ( câu nào có 2 tân ngữ làm hai cách giúp em , câu nào sai khiến ghi rõ, xác định thì từng câu
16. I lost my keys. I must have somebody make the other keys.
17. Ross has Joey babysit his son when he is away.
18. You didn’t show me the special camera.
19. She showed her ticket to the airline agent.
20. She left her relatives five million dollarsViết một bình luận

Câu hỏi mới