Sophie wouldn’t have got a place at university if she (get) _____________ such good grades in her exams.

Sophie wouldn’t have got a place at university if she (get) _____________ such good grades in her exams.

2 bình luận về “Sophie wouldn’t have got a place at university if she (get) _____________ such good grades in her exams.”

 1. Sophie wouldn’t have got a place at university if she (get) ___had gotten_____ such good grades in her exams.
  GIẢI THÍCH:
  Cấu trúc câu điều kiện loại 3 diễn tả hành động không có thật ở quá khứ
  If S + had + PP, S + would have +PP

  Trả lời
 2. \text{Answer :} had got
  -> CĐK Loại 3 : Diễn tả hành động không có thật trong Quá khứ
  – If – clause : Thì QKHT : S + had + VpII
  – Main – clause : Thì TLHT trong QK : S + would have + VpII
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới