the weather isn’t good ->i wish He learns very badly ->

the weather isn’t good
->i wish
He learns very badly
->

2 bình luận về “the weather isn’t good ->i wish He learns very badly ->”

 1. 1, I wish the weather were good.
  – Cấu trúc câu điều ước về một điều không có thật ở hiện tại:
  S + wish (chia) + S + V2/ed (be -> were) + O
  2, He is a bad learner.
  – Sử dụng cụm danh từ:
  Mạo từ (a) + tính từ (bad) + danh từ (learner)

  Trả lời
 2. 1. I wish the weather were good.
  2. I wish he learned very well.
  @ Kiến thức :
  – Câu ước hiện tại : S + wish(es) + S + V2/ed +……
  – Mệnh đề chính khẳng định -> giả định phủ định ( ngược lại )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới