to absorbed in something và to be engrossed in something nghĩa là gì?

to absorbed in something và to be engrossed in something nghĩa là gì?

2 bình luận về “to absorbed in something và to be engrossed in something nghĩa là gì?”

  1. @ be absorbed in sth: say mê/hứng thú với cái gì
    -> VD: Jen is very absorbed in that film (Jen rất hứng thú với bộ phim đó)
    @ be engrossed in sth: hoàn toàn tập trung sự chú ý đến cái gì đó
    -> VD: My classmates were engrossed in our new teacher. (các bạn cùng lớp của tôi đều chú ý đến người giáo viên mới)

    Trả lời

Viết một bình luận