Từ “transition” đồng nghĩa với từ nào sau đây? A.change B.become C.eat

Từ “transition” đồng nghĩa với từ nào sau đây?
A.change B.become C.eat
Viết một bình luận