Use Who,That,Which,or Whose . + Lan has read the book.I lent her the book . –> …..

Use Who,That,Which,or Whose .
+ Lan has read the book.I lent her the book .
–> …..

2 bình luận về “Use Who,That,Which,or Whose . + Lan has read the book.I lent her the book . –> …..”

 1. Answer : Lan has read the book which I lent her.
  – Đại từ quan hệ which dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật, sự vât, sự việc, … làm tân ngữ/chủ ngữ trong câu.
  – Danh từ được thay thế trong câu này là “the book: cuốn sách” -> chỉ vật => dùng which
  -> Tạm dịch: Lan đã đọc cuốn sách mà tôi mượn cô ấy.

  Trả lời
 2. Giải đáp: Lan has read the book which I lent her.
  -> which là đại từ quan hệ dùng làm tân ngữ/chủ ngữ thay thế cho danh từ chỉ vật.
  -> which trong câu này làm tân ngữ thay thế cho danh từ the book.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới