V/ READING Read the following passage and write short answers to each of the questions from 25 to 29. Susan Brownell Anthony

V/ READING
Read the following passage and write short answers to each of the questions from 25 to 29.
Susan Brownell Anthony was born on February 15, 1820, in Massachusetts. When she was
seven years old, her family moved to New York. Susan received her education at a school her
father ran. As soon as Susan finished school, she went right to work. She became a teacher in
New York in 1839. In those days, very few women worked outside their homes. While Susan was
teaching there, she earned just one-fifth of the pay a man got in the same job. She knew this was
not fair. Susan wanted fair treatment as well as equal pay, so she devoted herself to the rights of
women and supported complete equality between men and women. In 1851, Susan met Elizabeth
Cady Stanton. They became very good friends and worked together for over 50 years fighting for
women’s rights. In 1868, Susan, together with Elizabeth, published The Revolution, which was a
weekly journal about women’s rights and suffrage. At that time, women were not given the vote
because they were considered to be ‘incapable of rational thought’. She became vice-president-at-
large of the National Woman’s Suffrage Association (NWSA) from 1869 until 1892, when she
became president. On November 5th, 1872, Susan was arrested for voting illegally in the
presidential election. She was charged a fine but she wouldn’t pay it. When Susan died on March
13th, 1906, women in four states had the right to vote. Fourteen years later, the Nineteenth
Amendment gave all American women that right. Susan B. Anthony was honored on the US dollar
coin in 1979.
36. Susan spent her life on fighting for
B. better jobs for women
A. women’s rights
C. fair treatment in education
D. inequality at school
37. Which of the following statement is NOT true about Susan B. Anthony?
A. She worked with Elizabeth Cady Stanton to publish a weekly newspaper.
B. She became president of the NWSA in 1869.
C. She used to be a teacher in New York.
D. She didn’t earn as much as men did for the same job.
38. Why was Susan arrested?
A. She published a journal. B. She protested for women’s rights.
C. She voted illegally in the election. D. She became president of NWSA.
39. Which of the following statement is the best definition for “suffrage”?
A. It’s the right to protest. B. It’s the right to have equal pay.
C. It’s the right to have better working conditions. D. It’s the right to vote.
40. When did the US government pass the Nineteenth Amendment?
B. 1906 C. 1920
D. 1979
A. 1892

1 bình luận về “V/ READING Read the following passage and write short answers to each of the questions from 25 to 29. Susan Brownell Anthony”

 1. Dịch:
  Bài đọc:
  Susan Brownell Anthony sinh ngày 15 tháng 2 năm 1820 tại Massachusetts. Khi bảy tuổi, gia đình cô chuyển đến New York. Susan được học tập tại một trường do cha mình điều hành. Ngay sau khi học xong, cô bắt đầu đi làm. Cô trở thành một giáo viên ở New York vào năm 1839. Thời đó, rất ít phụ nữ đi làm bên ngoài nhà. Trong khi Susan đang dạy học ở đó, cô chỉ nhận được một phần năm lương của một người đàn ông làm cùng một công việc. Cô biết điều này không công bằng. Susan muốn sự công bằng cũng như lương bình đẳng, vì vậy cô tận tụy với quyền của phụ nữ và ủng hộ sự bình đẳng hoàn toàn giữa nam và nữ. Vào năm 1851, Susan gặp Elizabeth Cady Stanton. Họ trở thành bạn thân và làm việc cùng nhau trong hơn 50 năm để đấu tranh cho quyền của phụ nữ. Năm 1868, Susan cùng với Elizabeth đã xuất bản Tạp chí The Revolution, một tạp chí hàng tuần về quyền của phụ nữ và quyền bầu cử. Lúc đó, phụ nữ không được bầu cử vì họ được coi là “không có khả năng suy nghĩ hợp lý”. Cô trở thành phó chủ tịch lớn của Hiệp hội Quyền bình đẳng Phụ nữ Quốc gia (NWSA) từ năm 1869 đến năm 1892, khi cô trở thành chủ tịch. Vào ngày 5 tháng 11 năm 1872, Susan bị bắt vì bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống. Cô bị phạt tiền nhưng cô không trả. Khi Susan qua đời vào ngày 13 tháng 3 năm 1906, phụ nữ ở bốn tiểu bang có quyền bầu cử. Mười bốn năm sau đó, Sửa đổi Hiến pháp thứ 19 đã trao quyền bầu cử cho tất cả phụ nữ Mỹ. Susan B. Anthony được vinh danh trên đồng xu một đô la Mỹ vào năm 1979.
  Câu hỏi:
  36. Susan dành cuộc đời để đấu tranh cho
  A. quyền của phụ nữ
  B. việc làm tốt hơn cho phụ nữ
  C. sự công bằng trong giáo dục
  D. bất công trong trường học
  37. Câu nào sau đây KHÔNG đúng về Susan B. Anthony?
  A. Cô đã làm việc với Elizabeth Cady Stanton để xuất bản một tờ báo hàng tuần.
  B. Cô đã trở thành chủ tịch của NWSA vào năm 1869.
  C. Cô từng là một giáo viên ở New York.
  D. Cô không nhận được lương bằng với nam giới trong cùng một công việc.
  38. Tại sao Susan bị bắt giữ?
  A. Cô đã xuất bản một tạp chí.
  B. Cô đã biểu tình cho quyền của phụ nữ.
  C. Cô đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử.
  D. Cô đã trở thành chủ tịch của NWSA.
  39. Câu nào sau đây là định nghĩa tốt nhất cho “suffrage”?
  A. Đó là quyền biểu tình.
  B. Đó là quyền có lương bằng.
  C. Đó là quyền có điều kiện làm việc tốt hơn.
  D. Đó là quyền bầu cử.
  40. Chính phủ Mỹ đã thông qua Sửa đổi Hiến pháp thứ 19 vào thời điểm nào?
  A. 1892
  B. 1906
  C. 1920
  D. 1979
  Trả lời:
  36. A. women’s rights
  – Trong đoạn văn, cho biết Susan đã dành cuộc đời của mình để đấu tranh cho quyền của phụ nữ và ủng hộ sự bình đẳng giữa nam và nữ.
  37. B. She became president of the NWSA in 1869.
  – Trong đoạn văn, được miêu tả rằng Susan đã trở thành phó chủ tịch của Hiệp hội Quyền bình đẳng Phụ nữ Quốc gia (NWSA) từ năm 1869 cho đến khi cô trở thành chủ tịch vào năm 1892.
  38. C. She voted illegally in the election.
  – Trong đoạn văn, nói rằng Susan đã bị bắt vì bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống.
  39. D. It’s the right to vote.
  – Từ “suffrage” có nghĩa là “quyền bầu cử”, vì vậy đáp án đúng là “quyền bỏ phiếu”.
  40. C. 1920
  – Trong đoạn văn, cho biết rằng Mỹ đã thông qua Sửa đổi Hiến pháp thứ 19 vào năm 1920, cho phép tất cả phụ nữ Mỹ được bầu cử.
  #nembactoiminh

  Trả lời

Viết một bình luận