Viết dạng đúng của từ 1. In the speaking examination, answers are presented (oral) on tape. 2. Her mother learned that the h

Viết dạng đúng của từ
1. In the speaking examination, answers are presented (oral) on tape.
2. Her mother learned that the house was for sale through an (advertise).
3. Tsunami is a natural (disastrous) that can cause great damage.

1 bình luận về “Viết dạng đúng của từ 1. In the speaking examination, answers are presented (oral) on tape. 2. Her mother learned that the h”

 1. 1. orally
  – Sau “are presented” (động từ chia dạng bị động thì hiện tại đơn) cần một trạng từ để bổ nghĩa cho nó
  -> orally (adv.) bằng miệng
  – Dịch: Trong phần thi nói, các câu trả lời được trình bày bằng miệng trên băng.
  2. advertisement
  – Sao mạo từ ‘an” cần một danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm (u, e, o, a, i)
  -> advertisement (n.) quảng cáo
  – Dịch: Mẹ cô biết rằng căn nhà được rao bán thông qua một quảng cáo.
  3. disaster
  – Sau tính từ “natural (adj.) thuộc về tự nhiên” cần một danh từ
  -> disaster (n.) thảm hoạ
  – Dịch: Sóng thần là một thảm họa thiên nhiên có thể gây ra thiệt hại lớn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới