We have to go to the market now because there is__________ in the fridge. A.Something B.Anything. C.Nothing D.Everything Có đ

We have to go to the market now because there is__________ in the fridge.
A.Something
B.Anything.
C.Nothing
D.Everything
Có đáp án và thêm phân giải thích nhé. Cảm ơn mn đọc bài
Viết một bình luận