”When is the first day of your holiday,peter?”martha asked

”When is the first day of your holiday,peter?”martha asked

2 bình luận về “”When is the first day of your holiday,peter?”martha asked”

 1. Martha asked Peter when the first day of his holiday was.
  Cấu trúc chung: Indirect question (Martha asked) + subject (Peter) + question word (when) + verb (is) + object (the first day of his holiday).

  Trả lời
 2. ”When is the first day of your holiday,peter?”martha asked
  ->  Martha asked Peter when the first day of his  holiday was .
  =================================
  – Câu hỏi gián tiếp   (when ) : khi nào 
  – $\text{S + asked + O + when + S + was/were …}$
  – Lùi thì (Hiện tại đơn -> quá khứ đơn ) : Is -> Was
  – Your -> his ( Vì Your phụ thuộc vào O là Peter ) 
  Trans : ”Khi nào là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ của bạn, peter?”martha hỏi
  ->  Martha hỏi Peter ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ của anh ấy là khi nào.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới