when will she come back? he asked

when will she come back? he asked

2 bình luận về “when will she come back? he asked”

 1. $\text{Answer:}$ He asked when she would come back.
  – Chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp:
  +) Chuyển thì: will -> would
  – Cấu trúc hỏi với từ để hỏi từ trực tiếp sang gián tiếp:
  -> S + asked (+ O) + WH-word + S + V(lùi thì)
  – Trans: Anh ấy hỏi khi nào cô ấy sẽ quay trở về
  color[gold][#ANGELRED]

  Trả lời
 2. Answer : He asked me when she would come back
  – Câu tường thuật (Question – Wh-word) : 
  @ S + asked/wanted to know/wondered + (O) + Wh-word + S + V Lùi thì + …
  – Lùi thì : TLĐ -> TL trong QK : S + would + V-inf + …
  – Chủ ngữ câu trực tiếp là ngôi thứ 3 -> Không đổi chủ ngữ trong câu tường thuật khi lấy tân ngữ của động từ “asked” là “me”
  – Dịch : Anh ấy hỏi tôi khi nào cô ấy sẽ trở lại
  \text{@ TheFallen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới