Women in developing countries are frighting against gender ____. A. discriminate B. discriminating C. discrimination D. discr

Women in developing countries are frighting against gender ____.
A. discriminate B. discriminating C. discrimination D. discriminated

2 bình luận về “Women in developing countries are frighting against gender ____. A. discriminate B. discriminating C. discrimination D. discr”

 1. Women in developing countries are fighting against gender ____.
  A. discriminate B. discriminating C. discrimination D. discriminated
    gender discrimination:phân biệt giới tính hay kì thị giới tính
  ⇒Dịch:Phụ nữ ở các nước đang phát triển đang đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử về giới.

  Trả lời
 2. -> C – discrimination
  – Gender discrimination (noun phrase): phân biệt giới tính
  – Dịch: Phụ nữ sống ở những nước đang phát triển đang đấu tranh việc phân biệt giới tính
  ** Sửa lỗi: frighting -> fighting
  @ ZonZonUwU

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới