WORDFORM: 1. She finds it difficult to strike up a with _________ somebody she doesn’t know. (converse) 2. Hung doesn’t think

WORDFORM:
1. She finds it difficult to strike up a with _________ somebody she doesn’t know. (converse)
2. Hung doesn’t think he made a _________ impression in the interview. (favor)
3. When Fiona learned that her little brother was healthy, it was a _________ off her mind. (weigh)
4. Nowadays, blue whales are a protected species, but they are still very much _________ by habitat loss. (threat)

2 bình luận về “WORDFORM: 1. She finds it difficult to strike up a with _________ somebody she doesn’t know. (converse) 2. Hung doesn’t think”

 1. 1. conversation
  – Sau giới từ “with” cần một danh từ ; strike up a convesation with sb: bắt chuyện với ai
  – convesation (n.) cuộc hội thoại
  – Dịch: Cô ấy cảm thấy rất khó để bắt chuyện với một người nào đó mà cô ấy không biết.
  2. favorable 
  – Trước danh từ “impression (n.) ấn tượng” cần một tính từ.
  – favorable (adj.) tốt, thuật lợi
  – Dịch: Hùng không nghĩ rằng mình tạo được ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn.
  3. weight
  – Sao mạo từ “a” cần một danh từ ; weight off one’s mind : đè nặng lên tâm trí ai, làm cho ai đó khó chịu.
  – weight (n.)
  4. threatened
  – Bị động Thì Hiện tại đơn $(+)$ S + am/is/are + Vpp + (by/ in O)
  -> Cần một Vpp ; threaten (v.) đe doạ
  – Dịch: Ngày nay, cá voi xanh là một loài được bảo vệ, nhưng chúng vẫn bị đe dọa rất nhiều do mất môi trường sống.

  Trả lời
 2. Câu 1 điền  conversation
  – Sau giới từ ” with ” ta cần sở hữu một danh từ.
  –  convesation (n) : một cuộc hội thoại
  Câu 2 điền favorable 
  – Trước danh từ ” impression ” ta cần sở hữu một tính từ.
  – favorable (adj): tốt , thuận lợi 
  Câu 3 điền weight
  – Sau mạo từ ” a ” ta cần sở hữu một danh từ.
  Câu 4 điền  threatened
  –  threatened ( v ) : bị đe dọa
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới