1 A. Society B.Participate C.Activity D.Competition 2 A.Charity B.Government C.M

1 A. Society B.Participate C.Activity D.Competition
2 A.Charity B.Government C.Marathon D.Volunteer
3 A.Awareness B.Scientist C.Different D.Government
4 A.Shortage B.Standard C.Account D.Figure
Giúp mình với, chọn cái đúng rồi nêu dấu hiệu thôiViết một bình luận

Câu hỏi mới