1.How often_______ she(read)_________ a newspaper? 2.Anne hoped (invite)_________ to jonh the private club 3.He is accustome

1.How often_______ she(read)_________ a newspaper?
2.Anne hoped (invite)_________ to jonh the private club
3.He is accustomed (work)____________very hard
4.Isabel expect (admit)_________ to the university, but she wasn’t
5.The headmaster doesn’t permit(smoke)________during the meetings

1 bình luận về “1.How often_______ she(read)_________ a newspaper? 2.Anne hoped (invite)_________ to jonh the private club 3.He is accustome”

 1. 1. does – read
  [ Vì có “often” → thì HTĐ]
  2. to be invited
  [ Cấu trúc : hope to V: hi vọng làm gì đó và dựa vào nghĩa của câu có thể chia là bị động
  Eng: Anne hoped to be invited to join the private club 
  VieTrans: Anne hi vọng được mời tham gia câu lạc bộ riêng tư ]
  3. to work
  [ Vì cấu trúc: be accustomed to V = quen với việc gì đó ]
  4. to admit
  [ Cấu trúc: expect to V]
  5. smoking
  [ Vì sau permit trong câu này không có tân ngữ nên V theo sau là V-ing]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới