`1.` If you buy a lot of things at once, you can often save money. $\text{(BULK)}$ $\rightarrow$ It can be a good idea ______

`1.` If you buy a lot of things at once, you can often save money. $\text{(BULK)}$
$\rightarrow$ It can be a good idea ______________________________ want to save money.

1 bình luận về “`1.` If you buy a lot of things at once, you can often save money. $\text{(BULK)}$ $\rightarrow$ It can be a good idea ______”

 1. -> to buy things in bulk if you
  – Câu điều kiện loại 1 diễn tả một giả định có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai:
  If + S + V(hiện tại đơn), S + will/can/may + Vinf + O
  – In bulk: với số lượng lớn
  – It + be + a good idea to-inf: làm gì là một ý hay
  – Dịch: Nó có thể một ý hay khi bạn mua đồ với số lượng lớn nếu bạn muốn tiết kiệm tiền.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới