answer the question: What is the generation gap in your family? hồi chìu tớ trả lời hơi sai, có ai giúp tớ trả lời thử câu nà

answer the question: What is the generation gap in your family?
hồi chìu tớ trả lời hơi sai, có ai giúp tớ trả lời thử câu này không nhể?
Viết một bình luận