By (offer) enormous wages he is persuading men (leave) their present jobs and (work) for him. Các bác giải thích giúp em luôn

By (offer) enormous wages he is persuading men (leave) their present jobs and (work) for him.
Các bác giải thích giúp em luôn nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới