Doing volunteer works (speaking test ) Viết thành đoạn hội thoại 3 người giúp mình với ạ. Nói trong khoảng 3 phút ạ

Doing volunteer works (speaking test )
Viết thành đoạn hội thoại 3 người giúp mình với ạ. Nói trong khoảng 3 phút ạViết một bình luận