Giúp mình tìm lỗi sai ở câu này với chi tiết nhá mình để ngoặc là lỗi sai The (growing trend) of multi-generational living (

Giúp mình tìm lỗi sai ở câu này với
chi tiết nhá
mình để ngoặc là lỗi sai
The (growing trend) of multi-generational living (has been) (the) result of several (economical) factorsViết một bình luận

Câu hỏi mới