God is believed ______________________ the war. A. to created B. to have created C. create D. created

God is believed ______________________ the war.
A. to created
B. to have created
C. create
D. created

2 bình luận về “God is believed ______________________ the war. A. to created B. to have created C. create D. created”

 1. Giải đáp: B
  _________________________
  Chuyển từ câu chủ động thành câu bị động với động từ chỉ ý kiến (V: say, think, believe, report,…):
  S+V+(that)+mệnh đề (S2+V+…)
  => It+tobe+V3/Ved+(that)+mệnh đề
  Hoặc S2+be+V3/Ved+to Vinf/to have+V3/Ved+…
  Sau to là động từ nguyên mẫu -> loại A
  Cần điền to+Vinf hoặc to have+V3/Ved vào ô trống -> loại C và D

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới