I (be) in HCM city for three months and i’m enjoying life here very much. I have worked hard since i arrvied and everyone is

I (be) in HCM city for three months and i’m enjoying life here very much. I have worked hard since i arrvied and everyone is kind to me. I’m staying in a small room at the moment but a girl in my class has asked me to share he flat. She (live) on the sixth floor of a big block. It’s a bit untidy at the moment as it (decorate). We’ve arranged everything and i (move) in next week. I’d love a holiday. Some of my friends (go) on holiday soon. If I ( not have) to work so hard , i would go with them, but it’s impossible now
Give the correct tense / form of the verbs in the brackets

1 bình luận về “I (be) in HCM city for three months and i’m enjoying life here very much. I have worked hard since i arrvied and everyone is”

 1. 1. have been
  – Dấu hiệu: for three months (được ba năm) -> Thì hiện tại hoàn thành
  ( + ) S + have/has + Vpp + …
  2. lives
  – Chỉ nghề nghiệp và nơi định cư ổn định -> Thì hiện tại đơn
  ( + ) S + V(s/es) + …
  3. is being decorated
  – Chủ ngữ “It: Nó” là ĐTNX thay thế cho danh từ danh từ chỉ vật khôgn thể tự thực hiện hành động -> Thể bị động
  – Dấu hiệu: at the moment (adv.) lúc này -> Thì hiện tại tiếp diễn
  – Bị động thì HTTD ( + ) S + am/is/are + being + Vpp + (by O).
  4. will move
  – Dấu hiệu: next week (tuần sau) -> Thì tương lai đơn
  ( + ) S + will + V-inf + …
  5. will go
  – Hành động dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai
  -> Thì tương lai đơn
  6. didn’t have
  – Câu điều kiện loại 2 (Giả thiét trái với thực tại)
  +, If clause: Quá khứ đơn
  +, Main clause: S + would/could/might/… + (not) + V-inf

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới