I had ______ last weekend. A.she sweept the floor B.the floor swept C.the floor had swept D.swepting the floor

I had ______ last weekend.
A.she sweept the floor
B.the floor swept
C.the floor had swept
D.swepting the floor

2 bình luận về “I had ______ last weekend. A.she sweept the floor B.the floor swept C.the floor had swept D.swepting the floor”

 1. Giải đáp: B. the floor swept

  Giải thích: Câu này có dạng câu bị động trong quá khứ đơn, với chủ ngữ là “the floor” và động từ chính là “swept”. Ta có thể chuyển sang câu chủ động như sau: “I swept the floor last weekend.” (Tôi quét sàn nhà cuối tuần trước.) Ta dùng dạng quá khứ đơn của động từ “sweep” là “swept” và đặt nó sau chủ ngữ “the floor”. “She swept the floor” (cô ta quét sàn nhà) là dạng chủ động của câu này.

  Trả lời
 2. zuyn
  Câu trả lời
  D. swepting the floor.

  Câu ở thì quá khứ, và động từ “swept” là dạng quá khứ đúng của “sweep”. Tùy chọn “quét sàn” là dạng phân từ quá khứ chính xác được sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành.

  Trả lời

Viết một bình luận