mandy (pick) apples all afternoon. she (pick) hundreds of apples put the verbs into the correct form the presen

mandy (pick) apples all afternoon. she (pick) hundreds of apples
put the verbs into the correct form the present perfect or the present perfect continuous
dúp mik vs ạ

2 bình luận về “mandy (pick) apples all afternoon. she (pick) hundreds of apples put the verbs into the correct form the presen”

  1. Mandy has been picking apples all afternoon(1). She has picked hundreds of apples.(2)
    ⇒Explanation:
    (1)Dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn do có dấu hiệu nhận biết là:”all afternoon” 
    (2)Vì hành động diễn ra ở quá khứ và kết quả diễn ra liên quan đến hiện tại nên sử dụng thì hoàn tại hoàn thành.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới