If we had more rain,our crops would grow faster

If we had more rain,our crops would grow faster

2 bình luận về “If we had more rain,our crops would grow faster”

 1. Câu điều kiện dạng hỗn hợp
  If we had more rain our would grow faster
  -> Unless she work harder, she will fail the exam.
  => Mệnh đề Nếu
  +) If + S + had + V-pp or If + S + V (quá khứ đơn)
  => Mệnh đề chính
  +) S + would + V hoặc S + would have + Vpp
  Câu điều kiện loại 2
  If we had more rain our would grow faster
  -> Our crops grow slowly because we have little rain.
  => Mệnh đề if
  +) If + S + V (past simple)
  => Mệnh đề chính
  +) S + would/ could + V-ìn

  Trả lời
 2. If we had more rain,our crops would grow faster.
  -> Our crops grow slowly because we have little rain.
  @ Kiến thức :
  – Câu điều kiện loại 2 : If S + Ved/V2 , S + would/could/might + V-inf
  => Diễn tả sự việc không có thực ở hiện tại , trái với thực tế
  – Because / Since + MĐ nguyên nhân : bởi vì

  Trả lời

Viết một bình luận