Talking about your daily routine

Talking about your daily routine

1 bình luận về “Talking about your daily routine”

  1. Hey guys, what’s up!!! My name is Lien. I’m from Ha Noi city. I’m 16 years old. Today, I wana tell you about my daily activivties. In the morning, I often get up at 6:30 am. I brush my teeth, wash the face and then I have breakfast. At 7:30 am Igo to school. I finish my study at 11:30. Ihave at 12h30. Ihave 1 hour to take a nap. At 1:30pm, I go to school again. I finish all stuffs at 16h30. I come back home at 17 o’clock. I do some sports from 7h30 ro 19h. After that, Icook dinner with my mother and take a bath. I go to bed at 21h45. That’s all. Thack you for for you’re listening!
    Dịch:Xin chào mn!!! Tôi tên là Liên. Tôi đến từ thành phố Hà Nội. Tôi 16 tuổi. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về các hoạt động hàng ngày của tôi. Vào buổi sáng, tôi thường dậy lúc 6h30 để đánh răng, rửa mặt và sau đó tôi ăn sáng. Lúc 7h30 ttooi đén trường. Tôi kế thúc việc học lúc 11h30. Tôi ăn trưa lúc 12h30. Tôi có 1 giờ để chợp mắt. 1h30 chiều, tôi lại đến trường. Tôi hoàn thành tất cả các thứ vào lúc 16h30. Tôi chở về nhà lúc 17h. Tôi tập thể thao từ 17h30 đến 19h. Sau đó, tôi nấu bữa tối cùng mẹ của tôi và đi tắm. Tôi dành 2 tiếng để giảu trí từ 20h đến 21h30. Tôi đi ngủ lúc 21h45. Đó là tất cả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe!

    Trả lời

Viết một bình luận