Please dont drive so fast! Mary begged her boyfriend. Mary pleaded ………………………………………………….

Please dont drive so fast! Mary begged her boyfriend.
Mary pleaded ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
It is a foregone conclusion that Mark will get the job.
It goes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1 bình luận về “Please dont drive so fast! Mary begged her boyfriend. Mary pleaded ………………………………………………….”

 1. 1. Mary pleaded with her boyfriend not to drive so fast.
  – Câu tường thuật với câu cầu xin:
  +, S + begged + O + (not) to V
  = S + pleaded with O + (not) to V: cầu xin ai (không) làm gì
  – Dịch: Mary cầu xin bạn trai đừng lái xe quá nhanh.
  2. It goes without saying that Mark will get the job.
  – Cấu trúc “It goes without saying + that + S + V” -> Được sử dụng để diễn tả một cái gì đó là hiển nhiên.
  – It goes without saying: Không cần phải nói
  – Dịch: Không cần phải nói rằng Mark sẽ nhận được công việc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới