She(read) book when the phone( ring)

She(read) book when the phone( ring)

2 bình luận về “She(read) book when the phone( ring)”

 1. She(read) book when the phone( ring)
  —>  was reading/ rang
  giải thích : 
  When + past continous, simple past 
  Diễn tả một hành động đang diễn ra, một hành động ngắn xen vào.

  Trả lời
 2. Giải đáp: was reading/ rang
  – Cấu trúc: When+ S+ V_ed/ bqt, S+ was/were+ V_ing: Diễn tả hành động đang xảy ra thì một hành động ngắn hơn xen ngang vào 
  + Hành động “đang đọc sách” (was reading) đang diễn ra thì hoạt động ngắn hơn là “cái điện thoại reo” xen vào
  – Dịch: Cô ấy đang đọc sách thì chiếc điện thoại reo
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới