the motel wass very clean. We stayed at that motel ( đaj từ qh)

the motel wass very clean. We stayed at that motel
( đaj từ qh)

2 bình luận về “the motel wass very clean. We stayed at that motel ( đaj từ qh)”

 1. Đáp án: The motel where we stayed at was very clean. 
  ————————-
  Where: là đại từ quan hệ chỉ nơi trốn, thay cho at, on, in + which; there
  Trans: Nhà trọ nơi chúng ta đã ở thì rất sạch.
  #STMIN

  Trả lời
 2. Viết lại câu:
  Cách 1: \text{We stayed at that motel which was very clean}
  or
  Cách 2: \text{The motel where we stayed at was very clean}
  Cách dùng mệnh đề quan hệ
  Ở cách 1 mình dùng which để thay thế cho cụm từ \text{that motel} nghĩa là cả nhà trọ đó
  Ở cách 2 mình dùng where để thay thế cho nơi ở là \text{that motel} 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới