We. (Make) asweet cake whenmary. (See) us

We. (Make) asweet cake whenmary. (See) us

2 bình luận về “We. (Make) asweet cake whenmary. (See) us”

 1. We (make) a sweet cake when Mary (see) us.
  → We were making a sweet candy when Mary saw us.
  → Cấu trúc: S1 + was/were + V_ing + when + S2 + V_ed/cột 2 bảng ĐT BQT…
  → Câu sử dụng khi một hành động đang diễn tả thì bị một hành động khác xen vào trong một khoảng thời gian ngắn. 

  Trả lời
 2. Answer : were making – saw
  – When + S + V (QKĐ) + … , S + V(QKTD) + …
  -> Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác chen vào
  – Hành động đang xảy ra (make a sweet cake) dùng QKTD , hành động chen vào (see us) dùng QKĐ
  – QKTD : (+) S + was/were + V-ing + ….
  – Chủ ngữ “we” số nhiều -> Dùng were
  – QKĐ – ĐT thường : (+) S + V_(ed) / V_2 + ….
  – See -> Saw

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới