You have cut the material in the wrong place. It ought ______________ just here but it wasn’t. A. to have been cut B. be cu

You have cut the material in the wrong place. It ought ______________ just here but it wasn’t.
A. to have been cut
B. be cut
C. to have cut
D. to cut

2 bình luận về “You have cut the material in the wrong place. It ought ______________ just here but it wasn’t. A. to have been cut B. be cu”

 1. Giải đáp + giải thích:
  – Vì chủ ngữ là “it” nghĩa là vật nào đó. Mà vật thì không tự hoạt động được nên chúng ta dùng thể bị động. 
  * Cấu trúc của câu bị động là: S + ought + to + have been + V3/Ved + by(O).
  => Giải đáp là A. to have been cut.
  Dịch nghĩa: Bạn đã cắt vật liệu ở sai vị trí. Lẽ ra nó phải được cắt ngay tại đây nhưng không phải vậy.

  Trả lời

Viết một bình luận