1. She used to make us clean the house. Bị động =>

1. She used to make us clean the house.
Bị động
=>Viết một bình luận

Câu hỏi mới