1. Two reports on the story (make)___last month.(Bị động)

1. Two reports on the story (make)___last month.(Bị động)Viết một bình luận

Câu hỏi mới