10. The storm drove the ship against the rock. Bị động =>

10. The storm drove the ship against the rock.
Bị động
=>Viết một bình luận

Câu hỏi mới