2. They broke the window last week. Bị động =>

2. They broke the window last week.
Bị động
=>Viết một bình luận

Câu hỏi mới