A dollar is _____to one hundred cents. (equality)

A dollar is _____to one hundred cents. (equality)

1 bình luận về “A dollar is _____to one hundred cents. (equality)”

 1. Giải đáp : equal
  – equality : sự ngang bằng , bình đẳng (N)
  – equal : ngang bằng (adj)
  – Sau động từ tobe cần tính từ .
  – Dịch : Một đô – la thì ngang bằng với 100 xu .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận