Chuyển sang câu bị động (bị động kép) 1,they said that students must go to school on time =>it =>student 2,people thought tha

Chuyển sang câu bị động (bị động kép)
1,they said that students must go to school on time
=>it
=>student
2,people thought that the environment destroyed seriously
=>
=>
3,they reported that the workers had finished their duty
=>
=>Viết một bình luận

Câu hỏi mới