do you know …………the story had a happy ending a. does b.did c.if d.has

do you know …………the story had a happy ending
a. does b.did c.if d.has

2 bình luận về “do you know …………the story had a happy ending a. does b.did c.if d.has”

 1. Giải đáp: D
  – Động từ ở vế sau chia dạng V2/V3
  -> thì HTĐ: $\text{(?) Do/does + S + V-bare?}$ -> loại vì động từ nguyên mẫu
  -> thì QKĐ: $\text{(?) Did + S + V-bare?}$ -> loại vì động từ nguyên mẫu
  -> Câu điều kiện loại 2:
  $\text{(?) Would/could/should + S + V-bare + if + S + Ved/V2?}$ -> loại vì mệnh đề chính chia dạng HTĐ
  -> thì HTHT: $\text{(?) Have/has + S + P2?}$ -> đúng
  $chucbanhoctot$
  $\boxed{\color{purple}{\text{#KaitoKid!}}}$

  Trả lời
 2. Giải đáp: D
  – Câu nghi vấn ( thì HTĐ): Do/ Does+ S+ V+…?
  – Câu nghi vấn ( thì QKĐ): Did+ S+ V+…?
  => loại câu A, B ( Vì sau chủ ngữ động từ không ở dạng nguyên mẫu)
  – Câu điều kiện loại 2: Hiện tại không có thật
  + If-clause: chia QKĐ
  + Main clause: would/ could/ should/ might+ V
  => loại C ( Vì mệnh đề chính không chia theo nguyên tắc mà chia HTĐ)
  – Câu nghi vấn ( thì HTHT): Have/ Has+ S+ Vpp+…?
  => chọn D

  Trả lời

Viết một bình luận