i haven’t been to as many countries as you are (than) –> i have been to …………………………………………….

i haven’t been to as many countries as you are (than)
–> i have been to …………………………………………….you are

1 bình luận về “i haven’t been to as many countries as you are (than) –> i have been to …………………………………………….”

  1. đáp án: I have been to more countries than you have 
     Tạm dịch : Tôi đã đến được ít quốc gia hơn bạn đã đến 
    Câu so sánh hơn : S1 + has/have + not + been to + more + N + than + S2 + has/have 

    Trả lời

Viết một bình luận