It took me several years to quit (smoke)__________

It took me several years to quit (smoke)__________

2 bình luận về “It took me several years to quit (smoke)__________”

 1. \text{Answer :} smoking
  \rightarrow Quit + V-ing : Bỏ làm gì
  \rightarrow It + takes / took + O + time + to do sth : Mất thời gian để làm gì
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. Dịch: Tôi đã mất nhiều năm để từ bỏ việc hút thuốc.
  * Quit là động từ.
  Mà đứng kế động từ cần trạng từ
  -> Điền: Smokely

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới