Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the f

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
You can drink some beer. Make sure you dont get drunk.
A. You can drink some beer if you get drunk.
B. You can drink some beer as long as you arent drunk.
C. You can drink any beer unless you get drunk.
D. You can drink some beer provided you arent got drunk.
Tại sao câu D sai vậy?

1 bình luận về “Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the f”

 1. Câu D sai do: “get drunk” đã có nghĩa là “bị say” rồi nên ta không thể dùng nó ở dạng bị động (nếu dùng thì “aren’t got drunk” nghĩa là “bị bị say”, không phù hợp nghĩa)
  _________________________________________
  Câu đề nghĩa là: Bạn có thể uống chút bia. Đảm bảo rằng bạn không bị say.
  -> Loại A do không phù hợp nghĩa: Bạn có thể uống chút bia nếu bạn bị sau
         Loại C do ta không thể dùng “any” trong câu khẳng định
  => Chọn B

  Trả lời

Viết một bình luận