Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
It was raining. Thats the only reason I didnt take the children to the beach.
A. If it hadnt been raining, I would take the children to the beach.
B. But for it raining, I would have taken the children to the beach.
C. It was raining; otherwise I would have taken the children to the beach.
D. Hadnt it been for the rain, I would have taken the children to the beach.
“It raining” thuộc loại từ j mà sau but for không dùng đc vậy mn?

1 bình luận về “Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the”

  1. Câu trả lời đúng là D.
    Giải thích: Hai câu có thể được kết hợp bằng cấu trúc điều kiện. Câu đầu tiên nói rằng trời mưa khiến người nói không thể đưa bọn trẻ ra bãi biển. Câu thứ hai đưa ra điều kiện mà lẽ ra người nói có thể đưa bọn trẻ ra bãi biển – nếu trời không mưa. Do đó, sự kết hợp câu tốt nhất là “Nếu trời không mưa, tôi sẽ đưa lũ trẻ đến bãi biển.”

    Trả lời

Viết một bình luận