– I got home late and was too tired. But Im glad.. you had a fun time. A. for hearing B. to hear C. hear

– I got home late and was too tired. But Im glad.. you had a fun time.

A. for hearing

B. to hear

C. hearing

– Great. Lets meet tomorrow morning at a cafe. We can do the interview while breakfast.

A.eat

B.eats

C.eating

2 bình luận về “– I got home late and was too tired. But Im glad.. you had a fun time. A. for hearing B. to hear C. hear”

 1. 1, Adj +  to- V
  – glad ( adj) : vui mừng -> cần to – V
  – to – V còn có thể dùng để chỉ mục đích
  – Giải đáp : B, to hear
  2, Giới từ + V -ing
  – Giải đáp : C, eating

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới