Mn giúp em nha ️ em cám ơn rất nhìu ạ 1. You…..to write them today. A.should. B.must. C.had. D.ought

Mn giúp em nha ️ em cám ơn rất nhìu ạ

1. You…..to write them today.

A.should. B.must. C.had. D.ought

2. I hope i….find it.

A will. B.shall. C.could. D.must

3. “….you hand me that pair of scissors, please?”

A.May. B.Will. C Shall. D.Should

4.There were….people there.

A.too. B.many too C.too much. D.too many

5. …..don’t visit this part of the town

A.the most tourist. B.most of tourist.

C.most tourist. D.Most the tourists

6. Diana’s previous employer gave her a good recommendation because she makes…..mistakes in her work.

A.a few. B.little. C.very few. D.some

7. I asked all the children and….had a different excuse for being late.

A.every. B.each. C.no. D.some

1 bình luận về “Mn giúp em nha ️ em cám ơn rất nhìu ạ 1. You…..to write them today. A.should. B.must. C.had. D.ought”

 1. 1. You…..to write them today.
  A. should. B. must. C. had. D. ought
  You had to write them today.
  A. should + V nguyên mẫu
  B. must + V nguyên mẫu
  C. had + to V nguyên mẫu
  D. can + V nguyên mẫu
  Dịch: Bạn đã phải viết chúng ngày hôm nay.
  2. I hope i….find it.
  A will. B.shall. C.could. D.must
  Đề xuất làm gì với ngôi “I”, “we” hoặc giao nhiệm vụ cho người khác một cách trang trọng
  3. “….you hand me that pair of scissors, please?”
  A.May. B.Will. C Shall. D.Should
  Căn cứ vào từ “you” ta loại phương án C. Vì “Shall” chỉ đi với ngôi I/ We.
  Dịch: Làm ơn đưa giúp mình cái kéo với.
  4.There were….people there.
  A.too. B.many too C.too much. D.too many
  Câu này mình ko biết
  5. …..don’t visit this part of the town
  A.the most tourist. B.most of tourist.
  C.most tourist. D.Most the tourists
  Most + N (không xác định) = Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his… + N: hầu hết
  Dịch: Hầu hết khách du lịch không tới thăm phần này của thị trấn.
  6. Diana’s previous employer gave her a good recommendation because she makes…..mistakes in her work.
  A.a few. B.little. C.very few. D.some
  Câu này mình ko biết
  7. I asked all the children and….had a different excuse for being late.
  A.every. B.each. C.no. D.some
  Câu này mình ko biết
  @chanhanakoyuri #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới