Nói giới thiệu về bản thân

Nói giới thiệu về bản thân

1 bình luận về “Nói giới thiệu về bản thân”

 1. – Tiếng Anh: 
  hello everyone my name is (your name). My full name is (your first and last name) but you can call me (nickname or english name you have). I am this year (your age) years old. I come from school (your school) and am a student in class (your class). Today I will give a presentation to everyone on the topic (The topic you need to talk about). If you are ready listen to my presentation and give me your comments. May I begin my presentation…
  -Tiếng Việt: 
  xin chào tất cả mọi người tên  của tôi là (tên bạn). Tên đầy đủ của tôi là (họ và tên của bạn) nhưng bạn có thể gọi tôi là (biệt danh hoặc tên tiếng anh bạn có). Tôi năm nay (số tuổi của bạn) tuổi. Tôi đến từ trường ( Trường của bạn) và là học sinh lớp (lớp của bạn). Hôm nay tôi sẽ thuyết trình cho mọi người về chủ đề (Chủ đề bạn cần thuyết trình). Nếu bạn đã sẵn sàng lắng nghe bài thuyết trình của tôi và cho tôi lời nhận xét của bạn. Tôi xin phép bắt đầu bài thuyết trình của tôi…
  #Hãy tham khảo của những bạn khác!^^
  #Nếu như chưa đạt yêu cầu của cậu thì cho tôi xinloi!^^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới