Tony is the same age as me. His parents both died some years ago. A. Tony, whose parents both died some years ago, i

Tony is the same age as me. His parents both died some years ago.

A. Tony, whose parents both died some years ago, is the same age as me.

B. Tony is the same age as me whose parents both died some years ago.

C. Tony whose parents both died some years ago is the same age as me.

D. Tonys parents, who both died some years ago, are the same age as me.

1 bình luận về “Tony is the same age as me. His parents both died some years ago. A. Tony, whose parents both died some years ago, i”

 1. Giải đáp là
  $\rm  A,$ Tony, whose parents both died some years ago, is the same age as me.
  Giải thích:
  -Trong câu A, Tony là chủ ngữ của câu và “whose parents both died some years ago” là một mệnh đề quan hệ chỉ người, nói về cha mẹ của Tony.
  – Trong câu B, “whose parents both died some years ago” đứng sau Tony, nên không đúng vị trí của mệnh đề quan hệ chỉ người.
  – Trong câu C, “whose parents both died some years ago” đứng sau “is the same age as me”, nên không đúng vị trí của mệnh đề quan hệ chỉ người. Nếu muốn đúng phải như câu A.
  – Trong câu D, “Tonys parents” là chủ ngữ của câu nên phải đưa “are the same age as me” rồi mới đến “who both died some years ago”

  Trả lời

Viết một bình luận