Viết lại câu sử dụng câu bị động People say that he is very famous in his own country -> He

Viết lại câu sử dụng câu bị động

People say that he is very famous in his own country

-> HeViết một bình luận

Câu hỏi mới